top of page

Att skapa ett underhåll i världsklass

Målet med denna serie är att inspirera till ett underhåll i världsklass

Serien bygger på vår övertygelse om att varje företag måste sträva efter ett underhåll i världsklass då detta i en alltmer hårdnande konkurrens påverkar företagets ekonomi och förmåga att leva upp till kundernas önskemål om kvalitet

Allt fler företag inser idag att underhållet har en stor påverkan på företagets förmåga att konkurrera på en allt mer krävande marknad. 

Produktionsförmågan och förmågan att tillgodose kundens önskemål får alallt större betydelse för företagets överlevnad långsiktigt 

Vad kännetecknar ett underhåll i världsklass 

Ett underhåll i världsklass innebär att man har en strävan både vad gäller resultat och de arbetssätt som man använder ska vara de bästa.

I denna serien kommer vi att gå igenom de olika arbetsprocesser som tar oss till underhåll i världsklass.

vi ska inspirera 

Tanken är att TT underhåll ska kunna vara ett stöd i arbetet med att nå ett underhållsarbete i världsklass.  BVi kommer att utöka fun ktionakliteten med olika moduler som slka underlätta i detta arbetet vi kommer här att ta fram olika fu nktioner sm du ska kunna följa så att du genom att följa dessa ska uppnå¨det mål som n i har satt för un derhållet 

Ste1   Att göra en  nulägesanalys 

steg 2  att ta fram ett önskat läge 

steg 3 ta fram delmål och handlngsplaner för att kuinna nå till det önskade läget

En väg artt ta fram en systematisk analys är att se till de olika processer som vi har i vårt underhållsarbegtet. 

vi kan här dela upp dessa i 

1.  huvudprocesser 

2  stödprocesser 

Se bifogat blad 

bottom of page